Test deg selv!

shoes-2216498__340Det er ikke mulig å se om vi lytter tilstrekkelig, Derimot kan vi undersøke en del forhold rundt lyttingen ved å se på ferdigheter som har med eller påvirker lytting på en eller annen måte. Denne sjekklisten gir deg mulighet til å teste deg selv eller ditt barn med hensyn til lytteferdigheter. Skjemaet er ikke laget for å gi flest mulig poeng, men simpelthen gi en pekepinn på hvorvidt du eller dine nærmeste kan ha nytte av Tomatis-trening. (Fra ”When listening comes alive, by Paul Madaule, Moulin Publishing, 1994)

Oppmerksomhet

Dette handler om den lytting som er rettet utad. Den holder deg i kontakt med omverden, og gir deg svar på f.eks. hva foregår hjemme, på arbeid eller i klasserommet.

 • Opplever du at du har vanskelig for å konsentrere deg
 • Blir du lett distrahert
 • Er du overfølsom for visse lyder
 • Opplever du ofte at man må gjenta spørsmål til deg
 • Hender det at du forveksler ord som høres like ut
 • Har du ofte behov for at ting som blir sagt til deg må repeteres
 • Opplever du vanskeligheter med å følge muntlige instruksjoner

Motorikk

Kroppens øre, fordi det kontrollerer balanse, koordinering og kroppens holdning, vies stor oppmerksomhet i denne sammenheng.

 • Synes du at du har dårlig holdning
 • Er du rastløs eller urolig
 • Har du vanskeligheter med å koordinere dine bevegelser
 • Synes du at du har dårlig rytmefølelse
 • Har du dårlig håndskrift
 • Har du vanskeligheter med å organisere og strukturere ditt arbeid
 • Har du vanskeligheter med å skille mellom høyre og venstre
 • Benytter du vekselvis høyre og venstre hånd på samme sak
 • Har du vanskeligheter med gymnastikk og sport

Energinivå

Øret fungerer som en dynamo som gir oss den energi som vi trenger for å overleve og for å leve et fullverdig liv

 • Har du vanskeligheter med å komme deg opp av sengen om morgenen
 • Blir du svært trett mot slutten av dagen
 • Bruker du å trekke saker som må gjøres ut i langdrag
 • Synes du at ditt energinivå er lavt
 • Er du hyperaktiv
 • Føler du deg ofte deprimert
 • Føler du deg overbelastet av daglig gjøremål

Uttrykksfullhet

Denne type lytting er rettet innover i oss selv. Vi benytter denne til å kontrollere vår stemme når vi snakker og synger.

 • Synes du at din stemme er flat og monoton
 • Har du vanskeligheter med å kontrollere volumet på din stemme (for  høyt/for lavt)
 • Behøver du ofte å lete etter ord
 • Opplever du at du har dårlig ordforråd
 • Er din setningsstruktur dårlig
 • Benytter du ofte stereotype uttrykk
 • Synger du falsk
 • Hender det at du forveksler ulike bokstaver
 • Har du vanskeligheter med å forstå det du leser
 • Har du vanskeligheter med å lese høyt
 • Staver du dårlig

Adferd og sosial tilpasningsevne

Lyttevansker er ofte knyttet til nedenfor nevnte forhold.

 • Har du lav toleransegrense eller blir lett frustrert
 • Har du dårlig selvtillit
 • Har du dårlig selvbilde
 • Er du sjenert
 • Kjenner du deg ofte engstelig og urolig
 • Har du vanskeligheter med å skape kontakter og skaffe nye venner
 • Har du for vane å dra deg unna eller unnvike andre
 • Opplever du at du er lett irritert
 • Savner du motivasjon og interesse for ditt arbeide/studier
 • Har du en negativ innstilling til arbeidet/skolen

Din utviklings-historie

Denne kunnskap er ekstremt viktig for på et tidlig tidspunkt å identifisere og forebygge lytteproblemer. Det kaster også lys på mulige årsaker.

 • Gjennomlevde din mor et stressende eller urolig svangerskap
 • Var din fødsel på noen måte en vanskelig fødsel
 • Er du adoptert
 • Var du på annen måte tidlig adskilt fra mor
 • Har du opplevd å være forsinket i motorisk utvikling
 • Har du vært plaget av tilbakevendende ørebetennelse på noe tidspunkt i ditt liv

Dersom du har svart bekreftende på flere av spørsmålene, eller er interessert i å vite mer om din lytteprofil, vennligst ta kontakt for en utredning eller be om mer informasjon.  

Teksten er gjengitt med tillatelse fra «The listening center Toronto», Paul Madaule.


Dokument ansvarlig: Brynjulv Simonsen

Publisert av: Thomas Nygård