Kraftig utviklingsforstyrrelse – lærte likevel å lese og skrive

Etter en hjerteoperasjon som baby fikk hun nyre- og leversvikt. I tillegg var resultatet en alvorlig hjerneskade. Legene mente det ikke var noe å gjøre, så de ga opp. Men familien fortsatte å kjempe.
Da Anne-Sofie ble tenåring var hun fortsatt på nivå som en på tre til åtte år. Hjelpeapparatet ante ikke hva de skulle gjøre.
Ved hjelp av Tomatis-metoden lærte den glade jenta både å lese og skrive. Etter noen timer med lyttetrening utviklet hun konsentrasjonsevne og hukommelsen ble bedre.
image
Først etter at Anne-Sofie begynte med lytte-trening, klarte hun å forholde seg til spill og andre aktiviteter.

 

– På sykehuset sa de at barnet skulle snus fire ganger i døgnet resten av livet. Hun var hjelpeløs, som halvannet år gammel viste hun seg å kunne mindre enn en nyfødt, forteller Lillian Almstad, som er jentas mor.
Hjelpeapparatet forberedte henne på at datteren ikke ville kunne fungere noensinne. Og det var ingen hjelp å få fra det offentlige, så Jan og Lillian Almstad  måtte lete etter relevant behandling sjøl. Det ble en kamp tilbake til livet.  Datteren hadde også mistet synet, men ved hjelp av akupunktur fikk hun det tilbake.
– Da Anne-Sofie var tolv, leste jeg om Tomatis-metoden. Vi fikk raskt satt opp en avtale i Trondheim og bare etter få timer med lyttetrening så vi allerede en bedring. Jenta vår husket bedre og klarte å legge puslespill på tohundre brikker, stråler den stolte mora og legger til at toalettbesøkene også begynte å bli avlagt i tide. Før skjedde det ofte uhell.
– Tomatis-metoden hjalp Anne-Sofie å lære å lese og skrive – og hun prater veldig bra nå, bedyrer moren og holder tommelen opp for Tomatis.
– Hjertebarnet mitt er blitt tjueen nå. Det er som om Tomatis-metoden ordner opp i kroppen på naturlig vis.

Fakta om Tomatis- metoden

Når vi snakker om at en person er oppmerksom eller konsentrert mener vi vanligvis at denne er  opptatt av en utvalgt del av eller et aspekt ved de påvirkninger og informasjoner som denne mottar fra enten omgivelsene eller fra egen kropp. Dette skjer samtidig som han/hun i nødvendig omfang undertrykker eller siler bort uvedkommende og forstyrrende signaler.
Vår tid oppleves av mange som uoversiktlig og frustrerende med sine raske forandringer og sitt høye tempo noe  som mere enn noensinne krever at vi velger hva vi skal ha vår oppmerksomhet rettet mot. Mange så vel voksne som barn/ungdom vet ikke hva de skal gjøre med sitt liv, og føler seg samtidig nærmest druknet i informasjon og detaljer, uten mulighet til å sortere.  Har man i tillegg en type av forstyrrelse/svekkelse av oppmerksomhetsfunksjonen blir ikke problemene noe lettere i en tid hvor det finnes så lite rutinepregede aktiviteter, og hvor man hele tiden skal innstille seg på noe nytt.
Den menneskelige hjerne er det mest kompliserte organ vi kjenner til. Den inneholder mer enn 20 milliarder nerveceller, som gjennom et stort antall nervefibrer står i forbindelse med hverandre. Hver enkelt nervecelle kan ha kontakt med opptil 300.000 andre nerveceller, hvorfor omfanget og antallet kommunikasjonsveier i nervesystemet er enormt. Det er signaler gjennom disse kommunikasjonsveier som gjør det mulig for oss å bevege oss, kjenne, tale, høre, se og oppleve verden i og rundt oss.
For mer enn 40 år siden gjorde den franske øre, nese, hals-legen Alfred Tomatis noen overraskende oppdagelser som førte til utviklingen av Tomatis metode. Denne metoden blir benevnt med ulike navn, alt fra lyttetrening, lyttestimulering til lytteterapi. Dens hensikt er å trene opp lytteevnen, forbedre lære- og språkmulighetene, kommunikasjon, kreativitet og sosial adferd.
Tomatis metode har hjulpet tusenvis av barn og voksne med problemer som dreier seg om lytteevne og oppfattelse (auditiv prosessering), dysleksi, lærevansker, ADD, ADHD, DAMP, autisme og PDD, nevrologisk eller genetisk betingede utviklingsforsinkelser som for eksempel cerebral parese, Down syndrom samt de med motorikk og koordineringsproblemer, øresus, nedsatt hørsel, enkelte nevrologiske lidelser. Metoden har hjulpet ikke minst voksne til å bekjempe depresjoner, tilvenningsvansker til nye situasjoner, lære fremmed språk hurtigere, utviklet bedre kommunikasjonsferdigheter, forbedret kreativiteten og andre ferdigheter.  Mange musikere, sangere, og skuespillere har blitt i stand til å finjustere sine ferdigheter ved hjelp av Tomatis metode. Sist men ikke minst har mange klienter merket psykiske forandringer, herunder større selvtillit, mer energi og motivasjon, bedre tenkeevne og en følelse av velvære.
Lyttingen blir forbedret ved å trene øret og dermed stimulere nervesystemet. Fordi lytting er en hjørnestein i utviklingen av mange andre ferdigheter, innebærer det  å forbedre lytteevnen at en oppnår forbedret læreevne, språk og kommunikasjonsferdigheter. En bør huske at uansett om det gjelder oppmerksomhet, motivasjon, selvbeherskelse, lesing, skriving, snakking eller bare det å utvikle vennskap, så er alt dette avhengig av god lytteevne.
Metoden blir i dag benyttet ved mer enn 100 sentre i hele verden. Disse blir i dag ledet av sertifiserte spesialister med bakgrunn innen kommunikasjon, medisin, psykologi eller pedagogikk etc.
Dr. Tomatis har gjennom årenes løp utviklet kompliserte teorier rundt ørets ulike funksjoner og dets tilknytning til stemmen. Vi vil i det etterfølgende kun presentere noen av de grunnleggende ideer, som alt er basert på lytteprosessens nevro-fysiologi, nemlig :
1.                 Øret som apparat for å høre (sneglehuset)
2.                 Øret som sentral for balanse og kroppstilling (det vestibulære system)
3.                 Øret som apparat for å generere energi til hjernen
4.                 Det ledende øret
5.                 Sammenhengen mellom øret og stemmen
1.    Øret som apparat for å høre
Når vi snakker om øret tenker vi som oftest på verbet å høre. Lytting, ikke høring, er imidlertid primærfunksjonen til øret. Det er sneglehuset i det indre ørets oppgave å analysere lyder, noe som er spesielt viktig for språkforståelse og oppfattelse.
I følge Dr. Tomatis er å høre en passiv prosess, mens lytting er en aktiv prosess, som krever at man ønsker å bruke ørets kapasitet fullt ut. Vi kan nemlig ha en utmerket hørsel, men likevel være dårlige lyttere.
Mange barn med lærevansker, ADD, DAMP, ADHD o.a. kan ha en utmerket hørsel, men kan fortsatt ikke lese ordentlig eller konsentrere seg. Deres problem er et lytteproblem, og som et resultat kan de ikke konsentrere seg og har et problem med lesing.
Hvis du ønsker å vite om du selv eller ditt barn har lytteproblemer, se Paul Madaule’s spørreskjema, velg ”TEST DEG SELV” på vår meny.
Å lytte handler både om evnen til å ta inn informasjon som å være i stand til å filtrere ut irrelevant informasjon. Når våre sanser er riktig innstilt og prosessen i hjernen går riktig for seg så vil irrelevante stimuli bli utstengt, og vi blir i stand til å fokusere og konsentrere oss om det som er vesentlig fra våre omgivelser eller fra oss selv uten å føle oss bombardert av mengden av informasjon. Vi kan sortere og organisere denne informasjonen i meningsfulle sammenhenger slik at vi skiller mellom f.eks. adferd, intensjoner, mål, meninger og verdier samt rammer o.a. På den annen side når denne prosessen blir forstyrret oppstår lytteproblemer, som igjen medfører problemer så vel i kommunikasjon som i sosiale ferdigheter, adferd og ikke minst teoretisk/akademiske problemer.
Lyttetrening slik den er utviklet av Dr. Tomatis hjelper til å utvikle eller trene opp ørets evne til å lytte på en effektiv, organisert og balansert måte. Målet er å bli i stand til å utnytte hjernens kapasitet til å lære, mer enn det å lære spesielle fag/ferdigheter.
Når lyttefunksjonen er opptrenet viser hjernen en mer effektiv læreevne når den utsettes for omgivelsenes stimulering.

2.    Øret som sentral for balanse og kroppsstilling
I følge Dr. Tomatis kontrollerer vestibylen, som er en del av det indre øret, balanse, koordinasjon, kroppens orientering i forhold til omverden, muskeltonus etc.
Vestibulær og sneglehuset danner til sammen en koblingsstasjon mellom nervesystemet og hjernen hva gjelder all informasjon fra sansene det være seg berøring, smak, lukt, syns- og hørselsinntrykk som alle blir tolket og videreformidlet denne vei. Barn som har vestibulær-/sneglehusproblemer har ofte ulike problemer med å behandle og integrere sansesignaler.
Det er viktig å nevne noen andre forhold rundt øret som henspiller på de samme forhold. Vi har to svært sentrale muskler i det indre øret: stigbøylens muskel (m. stapedius) og hammerens muskel (m. tensor tympani), den siste strammer trommehinnen. Tomatis fant i sin tid ut at stigbøylens muskel var særlig sentral i det denne kontrollerer bl.a. hammeren, ambolten og stigbøylen samt de tre små bena i mellomøret, for at vi skal kunne høre de mer høyfrekvente lydene i tale og i musikk. Han fant dessuten at muskelen hadde med vår holdning å gjøre. Dersom stigbøylens muskel var slapp, hadde også personen tilsvarende slapp holdning. Når Tomatis trening ved hjelp av det elektroniske øret ble gjennomført, og tilsvarende strammet opp stigbøylens muskel, rettet holdningen seg automatisk opp. Denne muskelen, konkluderte Dr. Tomatis med stod i et intimt samspill med sneglehuset i det indre øret.
3.    Øret som apparat for å generere energi til hjernen
En annen viktig funksjon ved øret og dens forbindelse til hjernen er at høyfrekvente lyder gir energi til hjernen, mens det motsatte skjer ved bruk av lavfrekvente lyder.
De lavfrekvente lydene får vårt legeme til å føle behov for å bevege seg, som en kompensasjon for denne uttapping, og i forsøk på å tilføre energi til hjernen. Dette skjer ved at kroppen aktiverer de semisirkulære kanaler i vestibulærsystemet. Dersom disse lavfrekvente lydene vedvarer vil vårt legeme fortsette å bevege seg til man er utslitt. Denne effekten er ofte sett hos mennesker som lytter til Rock- og Rap-musikk. Nå må det umiddelbart tilføyes at det er ikke slik at lavfrekvente lyder er bare dårlig for kroppen og vis a versa. Erfaringsmessig kan f.eks. musikk og lydimpulser med lave frekvenser være gunstig der mennesker er altfor lite i kontakt med kroppen sin, f.eks slik situasjonen er i visse ungdomsmiljøer i urbane strøk, hvor kroppsarbeid er lite utbredt til inntekt for mental overstimulering. På en annen side vil et stykke av Mozart med sin overtonerikdom, generere en helt annen adferd.
Dr. Tomatis merket seg at når vår hjerne er godt oppladet kan vi konsentrere oss, organisere minnet, fokusere oppmerksomhet, lære, arbeide i lengre perioder uten anstrengelse.
De fleste barn eller voksne med interesse for klassisk musikk får mer enn nok energi tilført gjennom denne ørets funksjon og opplever sjelden å føle seg tappet for energi eller deprimert. På den annen side hos hyperaktive barn finner man ofte at disse befinner seg i konstant bevegelse i forsøk på å lade opp hjernen gjennom vestibulær aktivitet. Mennesker hvis hjerne stadig ikke lades skikkelig opp, har eller opplever store problemer særlig når disse konfronteres med de mange utfordringer som samfunnet av i dag byr på med sitt høye tempo.
4.    Det ledende øret
Overraskende nok for mange skal og bør vi ha et dominerende øre; noen er høyre øre dominant, andre er venstre øre dominant, atter andre har ikke dominans på noe øre. Fordelen til de som er høyre øre dominant er den at det høyre øre behandler innkommende lyttesignaler raskere enn det venstre øret (auditiv prosessering). Derfor vil et menneske som er høyre øre dominant kontrollere tale og stemme, herunder intensitet, frekvens, tonalitet, rytme og flyt mye bedre enn de som har motsatt eller ingen dominans.
Tomatis’ program lærer klienten å bruke det høyre øret mer effektivt. Når de lærer dette så vil de selv oppleve å få bedre kontroll over sin stemme og således bli i stand til å kommunisere bedre. Dette vil styrke deres selvbeherskelse og selvtillit. Mange forskere som har studert resultatet av Tomatis metode på stammere har oppdaget at høyre øre dominante klienter viste en utmerket evne til å reagere spontant og nøyaktig, på følelsesmessige stimuli.
Den høyre øre dominante viste seg å være mer utadvendt, mer oppmerksom og hadde kontroll over sine følelsesmessige reaksjoner, var mindre henfallen til redsel, spenninger, frustrasjon og aggresjon, alt i tråd med Tomatis’ utsagn hva gjelder lateralitet.
5.    Sammenhengen mellom øret og stemmen
I 1953 presenterte Dr. Alfred Tomatis en lov for det franske vitenskapsakademi som sa at ”stemmen kan bare uttrykke det øret kan høre”.  Denne observasjonen forekom usannsynlig. Men Dr. Tomatis var i stand til å påvise at øret og stemmen var en del av det samme nevrologiske kretsløp, slik at endringer i det enes respons automatisk vil påvirke det andres funksjon. Denne observasjonen gjør vi ofte når sangere har et stemmeproblem. I mange tilfeller kommer stemmeproblemet fra et minimalt lytteproblem; hvor øret ikke er i stand til å sjekk ut nøyaktig tonen når denne skal produseres. Sangeren tvinges til å ”presse” stemmen i forsøk på å overvinne problemet. Når lytteproblemet er løst gjenvinner mange sangere sitt fulle potensiale.
Barn med kjedelig og forflatet stemme har ofte læreproblemer og lider under fenomenet dårlig lytting. En slik stemme indikerer f.eks. dårlig evne til å analysere overtoner. Dessuten kan problemer med øredominans være tilstede (lateralitet). Ved å forbedre lytteevnen og etablere høyre øre dominans vil stemmen gradvis forandres til å inneholde et rikt utvalg av overtoner, større grad av presisjon, harmoni, rytme og gi raskere respons.
6.    Når lytteevnen våkner
Tidlig hevdet Tomatis at fosteret hører og lytter til sin mors stemme. Vitenskapelig forskning har bekreftet dette. I dag er det allment akseptert at øret er det første organ som er fullt funksjonelt, dette skjer vanligvis allerede når fosteret er 4,5 mnd. Gammelt. Basert på en rekke studier av vitenskapelig litteratur og egne erfaringer konkluderte Tomatis med at mors stemme ikke bare er en emosjonell læring for barnet, men også forbereder barnet slik at dette virkelig ønsker å lære språk etter fødselen (ønske om kommunikasjon). D.v.s. lytting starter allerede i mors liv.
Av denne grunn har Dr. Tomatis fremmet bruken av mors røst for å ”gjenåpne” lytteprosessen. Stemmen blir da filtrert slik at denne i størst mulig grad minner om lyden slik den hørtes ut for fosteret i mors liv.
Ut fra reaksjonene hos både barn og voksne, er det helt klart at bruken av mors røst har stor virkning: barn roer seg ned som om stemmen behager dem; de virker mer tilfreds og følsom i positiv forstand, spesielt i forhold til sin mor.
Adoptivbarn knytter seg lettere og bedre til sin adoptiv mor. Mors røst utgjør den nødvendige og sterke basis som tillater lytteprosessens utvikling gjennom forskjellige stadier frem til utvikling av språk.
Hele prosessen er ikke noe annet enn et forsøk på å gjenopprette de forskjellige stadier i menneskets utvikling gjennom en symbolsk opplevelse; en slags omprogrammering.
Bruken av mors røst er kun et terapeutisk redskap for å skape eller gjenskape båndet mellom mor og barn, som eventuelt ikke ble fullstendig utviklet. Hundrevis av studier viser at båndet mellom mor og barn er fundamentalt for barnets utvikling og selvtillit, herpå bygger også barnets ønske om å kommunisere med omverden. Ved å benytte mors røst forsøker en å innstille barnet på å gjenoppta kontakten og lytte til sine første omsorgspersoner og til sine omgivelser. Denne psykologiske tilnærmingen må gå hånd i hånd med bearbeiding av sanseapparatet. Med Tomatis metode kombineres begge deler, for å etablere et solid fundament for videre utvikling.
7.    Lytteprogrammet
Metoden innebærer at man ved hjelp av musikk fra tilknyttet cd-/kassettspillere som er spesialfiltrert og som signalbehandles i nå-tid (realtime) i vårt lydanlegg, trener opp hørselorganet og hjernen til mer korrekt å oppfatte, sortere og prioritere innkommende lydsignaler.
Senere i prosessen kan mikrofon bli tatt i bruk, i en aktiv fase. Dette for å påskynde eller understøtte utviklingen av egen stemmebruk for å trene de kontrollmekanismer som gjelder i dette nevrologiske kretsløpet.
For mer detaljert informasjon ta kontakt med oss for uforbindtlig samtale eller be om mer informasjon. Forøvrig velg ”TOMATIS trening” i vår meny.
8.    Det elektroniske øret
Det elektroniske øret, som er det vesentlige elementet i treningen består bl.a. av en forsterker med to lydkanaler (audio channels). Den ene av kanalene har som oppgave å forsterke de lave frekvenser blant innkommende signaler/musikk, samtidig som høye frekvenser blir redusert.
Denne lydbehandlingen simulerer tilstanden benevnt «passiv høring». Når musikken når et visst volum, aktiveres en annen «gate» som omdirigerer lyden til den andre lydkanalen. Denne lydkanalen har en motsatt funksjon eller oppgave i det den forsterker de høye frekvenser, samtidig som den undertrykker de lave frekvenser. Denne lydbehandlingen simulerer tilstanden «aktiv lytting».
Resultatet av denne hurtige skiftning (alternering) eller «flip-flop» av musikk fra en kanal til den andre oppleves av tilhører som en pulsering. Denne pulseringen trener og styrker det auditive system, en slags «øregymnastikk» som forsterker den stimulerende effekt musikk har.
Det elektroniske øret er også utstyrt med en variabel forsinkelsesmekanisme på utgående lydsignal (til høretelefoner), som gjør det mulig for terapeuten å forbedre lytterens egen lydbehandling.
Ved hjelp av en spesiell balansefunksjon (sound attenuator), er det mulig å redusere intensiteten av musikken som sendes til begge ørene, uavhengig av hverandre. Denne funksjonen hjelper til å etablere eller styrke auditiv lateralitet; fortrinnsvis høyre øre dominans.

Dette er kort fortalt hvordan lyttingen blir trenet

282 tanker om “Kraftig utviklingsforstyrrelse – lærte likevel å lese og skrive”

 1. I work for myself generic valium walmart A reasonable takeaway from the various demonstrations regarding what happened in Ferguson, Mo., is that many people think an innocent man was murdered for being black

 2. I love this site brutal anadrol steroid At 9.00 a.m., the rouble had lost over 3 percent against the dollar and was trading at 56.00 RUBUTSTN=MCX, hurt by exporters scaling back foreign-currency sales after meeting their end-of-month tax payments.

 3. Very Good Site allopurinol side effects on liver «They said that they didn’t believe in the normal patterns of advertising that would happen when on TV because they had a different experience as a retailer,» said Michael Lehmann, executive producer on an early Amazon show «Betas», which was later canceled.

 4. Which university are you at? can you put valium in a joint The report, part of a larger investigation of how the Justice Department’s various law-enforcement agencies respond to sexual harassment and misconduct allegations, didn’t name any of the agents involved, but claimed that 10 of them had admitted to attending the bashes and had been punished with modest suspensions ranging from two to 10 days.

 5. A jiffy bag is fioricet like percocet
  Instead, Hamas gets to head into talks making demands on Israel (even if they are not ultimately satisfied) and has demonstrated its ability to resist the strongest and best-equipped army in the region to a standstill.

 6. Could you ask him to call me? depakote dosage for bipolar The alleged shooters — claiming to be members of Al Qaeda — were identified as brothers Said Kouachi, 34, and Cherif Kouachi, 32, and later killed Friday as French authorities raided a warehouse.

 7. Could you please repeat that? stendra dosage vs viagra We're currently discussing Prof Richard Dawkins's controversial comments that it may be immoral for a mother to continue with a pregnancy if she knows the baby would be born with Down's syndrome.

 8. I’m originally from Dublin but now live in Edinburgh rub on relief cream walmart This is not an obscure debate about more devolution: some MPs fear the peace process in Northern Ireland, or at least order on the streets, could be at risk, and that there could be new demands for a united Ireland

 9. Photography promethazine vc plain syrup dosage The one problem on the horizon for Aggreko is the low oilprice but Weston said the group had not seen any impact yet, andin some parts of the business it could stimulate demand becauseits customers generally pay for the fuel required by itsengines.

 10. It’s a bad line buy modafinil in hong kong Fluctuating weather conditions, dampness, common colds, viral infections and flu can all affect respiratory conditions, making Christmas a dangerous time for people with asthma,» explained the society’s CEO, Sharon Cosgrove.

 11. Your cash is being counted valium and citalopram together
  «Ultimately the question is — who are the buyers, what are they interested in and how would they prefer the sale to be structured?,» said Sam Kok Weng, financial services M&A Partner, PricewaterhouseCoopers (PwC) Singapore,»That will drive the transaction itself

 12. Where’s the postbox? restoril vs valium Sorry you’ve been inconvenienced by pedestrians sometimes As a pedestrian I’m constantly inconvenienced by cars not letting me go where I want with the implicit threat of killing me should I get in their path

 13. I work for a publishers weekend warrior world tour lineup — Canadian public pension fund Caisse de Depot du Placementdu Quebec and British asset manager Hermes to acquire 40 percentof British high-speed rail Eurostar International Ltd, which is55 percent owned by French rail operator SNCF Mobilities(notified March 19/deadline April 28)

 14. I went to which is more effective xanax or valium The researchers found that 13 patients who had suffered trauma and had brain damage per CT scan and 39 patients with trauma with head injuries with normal brain scans had reduced ability to properly co-ordinate their eyes while watching the music video.

 15. I’m interested in this position lipo 6 black hers gnc precio The ECB cut interest rates to record lows in June andlaunched a series of measures to pump money into the sluggisheuro zone economy, where inflation has been in what Draghi hascalled «the danger zone» of below 1 percent for 10 months.

 16. I’m a trainee cataflam dolo english Kim’s late father, Kim Jong Il, no fan of the limelight in his later years, would disappear at times; Kim Jong Un, who seems to genuinely like being at the center of things, took off without a word for three weeks in 2012.

 17. Sorry, I’m busy at the moment derm exclusive trial kit Regardless, this is a delicate period for the Knicks, who are in danger of falling into the abyss between Thanksgiving and Christmas with little hope for turnaround.

 18. What university do you go to? modafinil btm rezept I was able to inform people that if a horse looks sad, it’s most likely because he has big dark eyes and a long face; it’s not an indication of what kind of day he’s having

 19. I came here to work glipizide 2.5 mg The better news for the Jets: The Raiders could lose out with games against three teams with winning records (Chiefs, Bills and Broncos) to climb to No

 20. Please wait tentigo power maxman kaufen central bank officials signaled the Fed’spath towards normalizing monetary policy remains on track forlater this year, but the pace of rate increases will likely begradual as inflation has been stuck below the Fed’s 2 percenttarget.

 21. I work for a publishers revitalash boots “We don’t know what happens if you are exposed for longer periods of time, [for example] if you live next to a wind turbine and listen to these sounds for months of years.”

 22. How much is a Second Class stamp? instantly ageless moisture lift reviews Dr Julie Sharp, head of health information at CRUK, said: «You can burn at home just as easily as you can on holiday, so remember to spend time in the shade, wear a T-shirt and a hat to protect your skin and regularly apply sunscreen that is at least factor 15 and has four stars.»

 23. Another service? cholestoff complete dosage However, my guess is that he’s not getting the support you’d think in part because of the ballot logjam (in tandem with the 10-name maximum), as well as the possibility that Schilling’s 216 wins (plus zero Cy Youngs) may not make a resounding case to traditional-minded voters

 24. I’m on work experience caudalie resveratrol night cream reviews Global catering and support services firm Compass group – if you have never eaten their food, there is a very strong chance your children will have eaten it at school – has reported a 5.4% rise in pre-tax profits to 1.16bn for the year to the end of September

 25. What qualifications have you got? enalapril maleate 10 mg tablet side effects
  That incident prompted the panel’s first recommendation: build a better fence «as soon as possible.» It recommended one that is at least 4 or 5 feet (120 or 150 cm) higher and curves outward at the top to give agents more time to assess the risk of a jumper.

 26. Could I have , please? mymodafinil com reddit At the same time, the NBC network decided to scuttle production of a new comedy program starring the actor, while the online Netflix platform delayed the launch of a special program about Bill Cosby scheduled for this month.

 27. I’m on business is fioricet addictive Sky News has learnt that directors of Virgin Money are in talks with advisers about announcing an intention to float as soon as early October, as they look to exploit strong current trading and investors’ appetite to buy shares in the company.

 28. It’s a bad line valium in the 1950s Specifically, the researchers suggest using fences to exclude the unwanted, earthbound customers, and dishing up the extra meat for the vultures in random locations instead of re-stocking a regular carrion pantry.

 29. International directory enquiries zanaflex 2mg tablet Mayer may have got a better insight into his inner psyche by relistening to the Camillagate tapes, which reveal him to be a deeply insecure man constantly seeking his mother’s approval through the medium of his mumsy lover, Camilla Parker Bowles.

 30. We’re at university together beast mod vape What’s surprised Cohen lately is the increasing number of gray-haired people walking in his doors with a problem: A portion of their meager Social Security benefits are being taken by the government to pay for old student loans they had mostly forgotten about.

 31. How many days will it take for the cheque to clear? tricore labs nm But the stunt fundraiser has detractors, including Californians worrying about wasting water in a drought and Catholic Church leaders who say it conflicts with church teachings by funding embryonic stem-cell research.

 32. I didn’t go to university lipo 6 hers fat burner reviews It is vital that we continue to undertake research in this area, among this population group, to provide the necessary information to drive planning and prevention efforts in Ireland to reverse this trend,» commented Dr Derval Igoe of the HSE’s Health Protection Surveillance Centre (HPSC).

 33. A few months lyprinol new zealand That means, when you’re planning a trip and trying to pick the best flight, you’ll also be able to see whether your seat is going to have on-demand video, in-seat and USB power, Wi-Fi, and the average amount of legroom available

 34. I’m sorry, she’s buy robaxin uk Experts and bankers expect smaller firms like Global X Fundsand United States Commodity Funds to get bought in coming yearsas they have good niche products and both need distribution

 35. A Second Class stamp para que es cataflam gotas MERIBEL, France (AP) — The International Cycling Union says a Dutch mountain bike rider has died from injuries she sustained from a fall during the qualifying rounds of the UCI World Cup, which are being held in the French Alps.

 36. Where do you study? harga nifedipine generik «Apparent deficiencies in intra-partum care were identified which included interpretation and review of CTG tracings (monitoring of foetal heartbeats), administration of drugs to accelerate labour and instrumental delivery,» said the HSE’s Saolta University Health Care Group, which runs the hospital.

 37. What university do you go to? phgh doctors barnet The girls’ parents, who were driving a truck route on the day of the killing, were also arrested on Tuesday and face charges of child neglect based on conditions at the home, authorities said

 38. Insert your card clarins stretch mark control singapore Bynes first began acting in commercials at the age of 7 and was thrust into the limelight when she later became one of the stars of Nickelodeon’s comedy show “All That.” She then starred in Nickelodeon’s “The Amanda Show” from 1999-2002

 39. I’m about to run out of credit clonazepam valium same Those attending were told that a new model of care for premature babies is to be published in early 2015, and important measures have already been taken in the last year with the establishment of the 24/7 neonatal transport service.

 40. What’s the exchange rate for euros? buy clozapine canada Electric toothbrushes can also help people without the fine motor skills to use manual ones, according to Valerie Lynch, director of Nursing at Sertoma Centre, Inc., a non-profit for people with developmental disabilities, in Alsip, Illinois.

 41. What do you like doing in your spare time? decadron dosing pediatric Lib Dem business spokesman Vince Cable said while there had been abuses of zero hours contracts his research had found they applied to only one in 50 workers – and some of those were students and retired people.

 42. Stolen credit card slimquick reviews webmd
  Finance Minister Guido Mantega said a 9 percent tax break enjoyed by Brazilian food and beverage, construction and services companies operating abroad will be extended to all manufacturing firms that work outside the country.

 43. I live here methocarbamol 500 mg soma After hitting a 6-1/2 month low in May, the dollar .DXY has surged nearly 20 percent against a basket of major currencies, making their overseas sales denominated in other currencies less valuable in dollar terms.

 44. When can you start? buy liquid vim How can you tell where the best investment opportunities lie amid all this controversial deal-making in the pharma sector? Stock experts explain the main issues that potential investors need to know about the industry and offer their share tips

 45. A Second Class stamp valium dosage for a child On the BBC World Service's Newsday, reporter Tony Bonsignore has just interviewed Sir Richard Branson, who along with 15 other global business leaders has written an open letter to governments urging them to find a peaceful solution to the conflict in Ukraine

 46. Insufficient funds magtech shootin size 45 acp review In its latest effort to help college campuses confront the issue, the White House is relying on a combination of the National Collegiate Athletic Association, social media and star power to spread its message aimed at preventing and coping with such assaults.

 47. perfect design thanks mefenamic acid buy online The mismatch between supply and demand isn’t as bad as last year, however, when a nationwide shortage of saline — which is used during the donation process — reduced the Blood Bank’s ability to draw blood, said Wellis, who has been in charge of the organization for about a year and a half.

 48. I’m not sure can provigil get you high Mrs Morgan spoke of the importance of school autonomy and recognising the professionalism of teachers – but she highlighted another overseas ministerial initiative for teachers that she would not be following.

 49. I work here soma online canada Intel started investing in local operations 20 years ago, and presently operates factories across the country for manufacturing, assembling and testing microprocessors

 50. I’d like to send this letter by where can i buy slender xcellerate “You should not necessarily (think) that because someone is quiet and doesn’t run around and say ”look at me, aren’t I awesome,’ that that is a limiting factor when it comes to their ambition.”

 51. I never went to university round white generic xanax Who wants to hand their phone to a stranger to take a picture anyway? It’s not 1940; we have the technology to take pictures of ourselves without the camera being absurdly close to our faces.If you’ve got the self confidence to rock a selfie stick, have at it

 52. Could you send me an application form? nizoral crema prezzo climate change convention from her handbag, Farhana Yamin points to the paragraph that states its goal: To stabilize greenhouse gas concentrations at a level that would prevent dangerous warming.

 53. Insufficient funds ps1000 diet amazon On Thursday, its new «Lost Dog» ad topped rankings by iSpot, which tracks video views and social media comments, and had been watched more than 6 million times on YouTube.

 54. We were at school together elizabeth arden prevage eye serum ingredients With the final home stand of his legendary career officially underway, Derek Jeter gave the Yankee Stadium fans yet another thrilling moment, ripping his first home run in the Bronx this season to help lead the Yankees to a 3-2 win over the Blue Jays.

 55. It’s OK zantac side effects in babies «Free cash flow prospects should ultimately be far morerobust from the enlarged entity, less reliant on price increasesand cost rationalisation, with the focus moving to meaningfulgrowth from a cross-selling strategy.»

 56. I’m sorry, I’m not interested depakote er discount coupons It found that they tended to be single without children or grandchildren, and were very reliant on siblings and extended family to provide family networks, especially when their parents had passed away.

 57. Looking for a job clearasil rapid action treatment lotion But the SEC said the defendants ran an «extensive andegregious Ponzi scheme» in which they used new money to repayolder investors, and diverted funds to help Fujinaga affordluxury cars, credit card bills, alimony, child support, andhomes in Las Vegas, Hawaii and Beverly Hills, California.

 58. I sing in a choir finaflex revolution pct black pure test combo review So the debate, she says, will be about whether «we keep our foot on the gas pedal with all the free money or should we start to take it away?» She suggests the data is behind what is really going on in western economies, particularly on wage rises and that inflation is already a problem for emerging markets.

 59. What do you do for a living? how long does valium stay fresh — Target is tempting shoppers with exclusive gifts, from Disney’s Frozen My Size Dolls and Zoomer Dino-Boomer, to limited-edition TOMS for Target apparel and accessories, to Annie for Target by Renee Ehrlich Kalfus girls apparel.

 60. How much does the job pay? macro greens powder benefits The newspaper reported that Walker made his remarks on March 13 at a private dinner for Republicans in New Hampshire, which holds a key early contest on the road to the Republican presidential nomination.

 61. I live in London para que sirven las pastillas de asenlix It has been reported that the UK could seek to apply an «emergency brake» to reduce net migration – the difference between those entering and leaving – after it reached a certain level, or to limit the number of National Insurance numbers issued to new arrivals.

 62. I’d like to pay this in, please elocon lotion side effects Some of the other facts? Bats account for a full 25 percent of the world’s mammal population, with 1,100 species, and reindeer eyes change color depending on the season

 63. I’m sorry, I didn’t catch your name green garcinia gold walmart We can no longer continue with a system that takes no account whatsoever of the severity of an illness, particularly where our children are concerned,» Mr Shortall and Mr Fitzpatrick insisted.

 64. I’m a trainee power testro for sale In the December issue of the Australian Journal of Political Science, academic Christopher Neff wrote that the idea of «serial killer sharks» which must be culled was easier to peddle than explaining to the public that shark culls do not protect swimmers.

 65. I’m doing a phd in chemistry levaquin dose for kidney infection She said policy makers will have to consider a “wide range” of indicators to make that assessment, adding that there’s “no simple recipe” for deciding when to raise rates for the first time since 2006.

 66. What do you do? order stamina fuel tanks I rather think the garden will be creeping out into the field a little farther every year, but, as Stephen says, “it’s a very healthy crossover between pottery and gardening”.

 67. I came here to study zofran lawsuit illinois Earlier this month, the Senate approved a more gay-friendly legislation known as the Couple Life Agreement that grants legal rights to non married heterosexual and same —sex couples

 68. Which team do you support? buspirone 5mg en espaol Kevin Yoder, R-Kan., to eliminate the 180-day expiration of email warrant protection, for example, boasted 272 co-sponsors —more than half ofthe House’s membership —though it died without a vote

 69. I can’t get through at the moment levaquin online pharmacy uk First, it relates a human tragedy – the death of a loved one that has left parents, children, siblings and relatives grieving for a life viciously ended long before its proper time.

 70. Lost credit card smarter nutrition curcumin reviews Zambia has averaged 6-7 percent growth as the mining sectorboomed but that slowed to 5.5 percent last year, theInternational Monetary Fund says, and could ease further withthe price of copper reaching a 6-year low this month.

 71. How would you like the money? tricore interactive jobs «We’re certainly hoping they’re going to do more because if Canada doesn’t do more, then proportionally we can’t get where we need to in terms of closing the gap,» Aylward said in an interview.

 72. Very Good Site levaquin dosing in elderly The rate on savings accounts for both credit unionsand banks was similarly low, at 0.13 and 0.12, respectively, as of June 2014,although typically credit unions offer higher rates of return

 73. What do you like doing in your spare time? talika eyebrow lipocils
  It began in earnest in June 2013 when the court struck down a federal law that restricted, for the purpose of federal benefits, the definition of marriage to heterosexual couples

 74. Looking for a job pinnacle garcinia 14-day trial But disappointing match attendance figures for state championship games, with only one match attracting more than 10,000 spectators, has led to games being scheduled at the older, smaller Estadio Frasqueirao.

 75. I’m originally from Dublin but now live in Edinburgh african mango seed extract australia Readings on Japanese activity were delayed by a holiday but will likely be overshadowed by the Bank of Japan’s decision on Friday to further expand its massive bond buying program to stimulate the economy.

 76. I’d like to send this parcel to can you take valium with nortriptyline As European banks take advantage of an ability to lend moreeasily on aggressive deals relative to their US counterparts,borrowers are expected to push terms even further as cash-richinvestors continue to put money to work for the right credits.

 77. Languages elocon dosage writes: «The Bank of England found small- to medium-sized enterprises operating in sectors like house building or leisure continued to struggle to obtain finance.» He adds: «It is vitally important for sustained, balanced UK growth that all companies who are in decent shape and who do want to borrow – whether it be to lift investment, explore new markets or generally support their operations – can do so, and at a non-punishing interest rate

 78. I’d like to pay this cheque in, please viprosta coupon After 7 decades of fluoridation in the US, tooth decay rates are escalating, creating a «silent» epidemic along with fluoride overdose symptoms – dental fluorosis which now afflicts up to 60% of US adolescents even though 51% of them still have cavities despite 41% having plastic coatings on their back teeth

 79. Will I have to work shifts? where to buy imuran Now, after this torture, I am not scared of anything.» Yet later, showing me Khero’s wedding pictures, she breaks down into her small, cupped hands; her bravado slips away and she is a scared child again, traumatised and on the cusp of an immense journey.

 80. Could I make an appointment to see ? platinus v professional But two graduate students interrupted the alleged rape behind a dumpster at 12:55 a.m., and one of them chased down and tackled Turner from behind when he tried to run off, according to the police report.

 81. I love this site saba ace g2 reviews 2015 He never even sneezed at Southampton but injuries are now slowing his progression at United.We have seen the many false dawns of Phil Jones and I keep looking forward to seeing Smalling make the transition from utility player to commanding centre half but it’s taking it’s time.

 82. Nice to meet you nectifirm revision skincare And somehow, even if it’s just coincidence, all this stuff converged to present a bizarre, audience-generating runup to NFL TV history when CBS and Goodell presented the first game of the NFL’s “Thursday Night Football” telecast, a matchup between the Ravens, Rice’s former team, and the Steelers.

 83. I’d like to apply for this job donepezil hcl drug interactions Eli Manning played his worst game of the year, completing 27-of-52 passes and piling up most of his meaningless 352 yards in garbage time, rookie running back Andre Williams fumbled and again struggled to be productive, and there were so many dropped passes and blown defensive plays that it sounded absolutely ridiculous when Coughlin claimed his team played “hard.”

 84. Will I get travelling expenses? rauwolscine dosage His misgivings grow tenfold when the Central Intelligence Agency assumes overall control of his team and begins ordering follow-up strikes minutes after a first missile has struck, thus ensuring that rescuers are killed.

 85. Not in at the moment amaryllis fox lips When a Syrian military photographer who had documented hundreds of deaths by starvation and torture in government jails defected this summer, he smuggled a trove of 55,000 pictures out of the country and took them to the US.

 86. I enjoy travelling buy shred 360 Although selling like hot cakes, this top is still up for grabs if you act fast, and it’s even in the sale for 378 at My Wardrobe

 87. Accountant supermarket manager cylaris for sale Women who can’t afford the $300 to $400 a month for a driver must rely on male relatives to drive them to work, school, shopping or the doctor.

 88. I hate shopping mixing oxy with valium
  The report puts 2014 world carbon emissions 65 percent above levels in 1990, despite repeated promises of curbs and a shift to renewable energies such as wind and solar power as part of policies to avert more floods, heatwaves and rising sea levels.

 89. There’s a three month trial period warfarin standing orders Analysts said they were able to examine code that was shared online after the FBI sent a flash alert to businesses this week, warning about a new threat from “destructive malware.” While the FBI alert did not mention Sony Pictures by name, researchers said the alert listed Internet Protocol addresses that led them to samples of malware and references to Sony’s internal network and passwords.

 90. How much notice do you have to give? average dose of donepezil This week, the CDC said that a 4-year-old Eli Waller of New Jersey, who went to bed last month in seemingly good health and died in his sleep, was the first fatality linked directly to the strain of the virus.

 91. I’d like to withdraw $100, please cera di cupra online We found a clear statistical correlation for the women who had at the same time been subject to a long period of stress,» noted the researchers from the University of Gothenburg.

 92. I’ve got a full-time job can u get prednisone over the counter China’s biggest banks last week reported rising bad loans for the third quarter, and one said the credit crunch which is squeezing small companies in the country’s export-oriented eastern provinces may be spreading westwards.

 93. I’d like to send this to rvtl anti aging cream cost A Garissa-based official who did not wish to be named said the government was aware Abdullahi, a former University of Nairobi law student, had joined al Shabaab after graduating in 2013: «He was a very brilliant student

 94. We’d like to invite you for an interview midnite sleep aid side effects Last week, while most of that was still going on, the president was asked at a press conference whether he would seek congressional approval to take action against the Islamic State in Syria as well as in Iraq

 95. I’m on a course at the moment votofel force pills price While his hallmark was an ability to foresee ambitiousbusiness opportunities and execute large projects, Ermirio deMoraes was largely respected in Brazil for his humble lifestyleand his involvement in areas as diverse as philanthropy,politics and theater

 96. I’m on business battle fuel xt discontinued Orr also said Detroit’s two-year budget will eliminate acarry over deficit of about $58 million and incorporate areserve fund totaling $62 million, or 5 percent ofappropriations required under state law

 97. I’ve come to collect a parcel miracle burn diet pills Gonzalez was carrying a folding knife when he was arrested and told a Secret Service agent that he needed to tell President Barack Obama that the atmosphere was collapsing

 98. I’m training to be an engineer buy careprost generic latisse «For the first time, we demonstrated that insufficient sleep causes increases in nighttime blood pressure and dampens nocturnal blood pressure dipping by using a controlled study that mimics the sleep loss experienced by many people,» they explained.

 99. Cool site goodluck 🙂 probioslim ingredients label The former E «Fashion Police» correspondent wasted no time voicing her support for Kathy Griffin following the 54-year-old comedian’s announcement to leave the series just two weeks after her own departure.

 100. Best Site good looking viagra labetalol Compugen said it has discovered two novel immune checkpoint regulators that potentially play a key role in immunosuppression and researchers at Compugen are developing specific therapeutic antibodies that are geared to block the immunosuppressive function of these targets and to reactivate the patient’s anti-tumour immune response in order to fight cancer.

 101. Do you like it here? women can i take levitra We are under way in Cologne where Republic of Ireland must win in Germany to have any hopes of qualifying. In Amsterdam, Robin van Persie has given Holland the lead at home to Hungary. The Dutch are already on the plane to Brazil of course.

 102. The United States order nolvadex online The Republican plan to add Obamacare to the party’s debtlimit demands drew swift criticism from Democrats, who want a»clean» increase that avoids the drama of an August 2011 hikethat caused financial market turmoil and prompted Standard andPoor’s to strip the United States of its top-tier credit rating

 103. I’m only getting an answering machine archive levitt viagra vs Another option is going with a stronger defensive team, featuring a backcourt of Felton and Shumpert with Metta World Peace at small forward with Anthony and Chandler. The one obvious drawback is that the Knicks won’t have enough shooting on the floor.

 104. Other amount carvedilol 3.125mg tab teva The statement by U.S. Bankruptcy Judge Steven Rhodes, in anexchange with an attorney representing Detroit’s two pensionfunds, came in the closing session of a three-day hearingexamining legal issues in the bankruptcy case.

 105. In tens, please (ten pound notes) viagra taken with cialis or “I’m not the one writing the checks here, so I can’t answer that. Talk to those people up there who do that,” Granderson said. “At the same time, I’m looking forward it. It’s my first time every getting the opportunity to do it, and we’ll see how it all plays out.

 106. I’d like to open an account viagra pfizer precio argentina Portugal’s government — made up of two rival conservative parties — has been teetering on the brink of collapse for two weeks since the finance and foreign ministers resigned in a dispute over the pace of austerity.

 107. Best Site Good Work nline cialis buy viagra buy But LightSquared had to file for bankruptcy protection inMay 2012 after the U.S. Federal Communications Commissionrevoked permission to build out a new high-speed wirelessnetwork after tests showed that its network would interfere withGPS systems.

 108. Until August desyrel normal Lew also warned that a repeat of the brinkmanship over the debt limit seen in 2011, which led to a downgrade in the United States’ pristine credit rating, would inflict even more harm on the economy now.

 109. Good crew it’s cool 🙂 levitra interaction If Timchenko’s company passed Ex-Im Bank’s vetting, it would enable the oligarch to point to a form of U.S. government approval. The bank, a federal credit agency, promotes exports by backing foreign buyers with «the full faith and credit of the U.S. government,» according to its website. It loaned or guaranteed funding of around $38.5 billion in 2012, including $600 million for business jets and helicopters.

 110. I’m in my first year at university levitra thingy cum The dahlias do better on the allotment, well spaced out, than they do in the garden. The star is the old favourite ‘Bishop of Llandaff’ with its bushy shape, black ferny foliage and strong stems topped by vivid red flowers. The Bishop, approaching 90 years old, was first bred by Fred Tresedar, a Cardiff nurseryman. It was selected by the then Bishop of Llandaff, Joshua Pritchard Hughes, before being released in 1924. Pritchard Hughes must have had a great eye for a plant. Most dahlias of that era have long gone – many break down because of viruses – but the Bishop soldiers on brilliantly.

 111. I’d like to pay this in, please amitriptyline hcl 25 mg for pain «We've been running together, contending for medals, since the indoor season. It's a nice end to our 4x400m campaign,» said Ohuruogu, whose final lap 49.60 split was her best split time in the event.

 112. I’d like to send this letter by prix du viagra ordonnance Stay on top of the latest, breaking Mac news and chat with other Mac professionals and enthusiasts about the issues that matter to you. Register with Macworld today to join our forums and receive our twice-weekly email newsletter, Macworld Mainline.

 113. I’m originally from Dublin but now live in Edinburgh kamagra bestellen met ideal Women who use IVF with donor eggs are usually older and don’t have viable eggs of their own. Because the donor eggs are from young, healthy women, they have a good chance of success, generally regardless of the recipient’s age.

 114. I’ve got a full-time job viagra vs revatio mg Critics contend that the planned headquarters for LG Electronics in Englewood Cliffs, N.J., would look like this simulation and mar pristine views of the Palisades from the Cloisters in New York City.

 115. Where are you from? viagra in canada online Pryor’s self-evaluation was harsh, dismissing the way he twisted the Indy defense into knots with his scrambling, ignoring his 66 percent completion rate and — as highly competitive folks tend to do — zeroing in on his contributions to defeat.

 116. Sorry, you must have the wrong number viagra online rpsgb We love the shimmering embellishment down the centre of Catherine's dress and the crossed straps at the front. There are loads of similar looks available to buy on the high street and the Hybrid dress at Asos even has side splits like Catherine's Michael Kors.

 117. I’ll put her on professional cialis heart attack Victory is so close he can almost taste it. The last Alpine stage on Saturday — 77 miles in the mountains towering above the limpid waters of Lake Annecy — won’t be enough for second-place Alberto Contador to puncture Froome’s cushion of more than five minutes. In all but name, the 28-year-old is champion of the 100th Tour and knows it.

 118. I work for myself lcohol use with viagra The alleged victory is the first the opposition has claimed in months. They suffered a major defeat in the border town of al-Qussair in June and lost swaths of areas in central Homs province recently.

 119. I’d like a phonecard, please pinioni levitra The nation’s burgeoning newspapers were also filled with the lurid tales of two pairs of murderers. Housewife Ruth Snyder and her harmless-looking lover Judd Gray were sent to the chair for murdering her husband in the marital bed. They tried to make it look like the work of Italian anarchists, a modish choice of bogeyman given that a pair of possibly blameless immigrants called Vanzetti and Sacco were also electrocuted that summer on a charge of armed robbery and murder, igniting protests across the globe.

 120. How would you like the money? wife took herbal viagra He added: “And that's why, in my private time, I would do work for defense attorneys. Now, sometimes what I told them they didn't want to hear, and sometimes what I told them they wanted to hear. But I didn't care, because I was telling them the truth.”

 121. Where are you from? estrace 2 mg reviews The average 12-month home price change expectation decreased slightly to 3.5%, Fannie Mae said. The percentage of respondents who think mortgage rates will go up decreased two percentage points to 60% from last month’s survey high.

 122. I enjoy travelling was ist kamagra gel Hopes for a deal on Iran’s nuclear ambitions rose when Obama spoke by telephone last month with Iran’s new president, Hassan Rouhani, a self-described moderate. It was the highest level contact between the two countries since the 1979 Islamic Revolution that led to students taking Americans hostage in the U.S. Embassy in Tehran.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.